Privatlivspolitik & Forretningsbetingelser

 

Jeg udviser tavshedspligt i alle forhold, der vedrører mine relationer til potentielle, nuværende og tidligere kunder og klienter.

Med EUs persondataforordning General Data Protection Regulation (GDPR) er det et krav, at alle virksomheder, som indsamler og håndterer persondata, skal have en privatlivspolitik. Jeg tager din databeskyttelse alvorligt og lever op til EUs persondataforordning.

Kort fortalt, så benytter jeg sikre og krypterede systemer til både mail og de noter jeg tager, under sessioner. Der foreligger databehandleraftaler med samtlige samarbejdspartnere. Hvis samarbejdspartnere skulle ønske udlevering af oplysninger, så indhenter jeg først samtykke fra dig. Risikoen for datalæk vurderes som lav.

Privatlivspolitik

Dataansvar

Jeg behandler persondata og har derfor formuleret denne privatlivspolitik, der beskriver, hvordan jeg behandler dine data.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Jeg har taget en række præventive tiltag i forhold til datasikkerheden, hvilket gør, at risikoen for datalæk vurderes som lav.

Jeg sikrer fair og transparent databehandling

Når jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed for mig, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål.

Såfremt samarbejdspartnere (for eksempel et forsikringsselskab) eller myndigheder ønsker udlevering af oplysninger, vil du blive bedt om samtykke.

Behandling af persondata

Jeg opbevarer denne type data om dig:

  • Almindelige persondata

  • CPR-nummer (hvis nødvendigt)

  • Følsomme data

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Jeg indsamler og opbevarer dine data i det omfang, det er nødvendigt for dit forløb:

  • I forbindelse med samtaler, samt opbevaring af dine oplysninger.

  • Administration af din relation til mig, for eksempel fakturering.

  • Opfyldelse af lovkrav

Jeg behandler kun relevante og nødvendige persondata

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde mit arbejde. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata

Jeg kontrollerer, at de persondata, som jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Jeg indhenter dit samtykke inden jeg behandler dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig.

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen.

Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

Jeg videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke

Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører. Jeg er dog nødsaget til at bryde tavshedspligten hvis det vurderes, at du er til fare for dig selv eller andre. I disse tilfælde, hvor jeg lovgivningsmæssigt er nødsaget til at bryde tavshedspligten, vil jeg altid informere dig og forsøge at indhente dit samtykke.

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Jeg har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I henhold til EUs persondataforordning er der indhentet databehandleraftaler hos relevante samarbejdspartnere. Jeg beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage skal indgives til Datatilsynet.

Kontaktoplysninger vedrørende privatlivspolitik

Kontaktperson (dataansvarlig): Maria Klinke Johannsen

CVR: 32485901

Telefonnr.: 20779968

Mail: maria@mariaklinke.dk

Website: www.mariaklinke.dk

Forretningsbetingelser

Priser

Kontakt mig for de til enhver tid gældende priser på mine ydelser, og for et uforpligtende, skræddersyet tilbud der matcher dine eller din organisations behov. Diverse omkostninger til transport og forplejning i forbindelse med aktiviteter afholdes af kunden.

Fakturering

Coaching: Coachingforløb faktureres efter 1. session efter godkendelse af forløb hos nærmeste leder/HR. Ønskes forløbet afbrudt kan restbeløbet frit krediteres eller anvendes til coaching af en anden medarbejder.

Konsulentydelser: Faktura fremsendes efter afholdelsen af hver aktivitet.

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage

Afmelding

Coaching: Hvis du bliver forhindret i at komme til vores afmeldte session, beder jeg dig melde afbud senest to arbejdsdage før, så jeg kan nå at videregive tiden til en anden på min afbudsliste. Senere afmeldinger eller udeblivelser faktureres som afholdt session.

Konsulentydelser: Vederlagsfrit indtil 4 uger før opstart af den rekvirerede aktivitet. Ved afmelding senere end 4 uger opkræves 100 % af det aftalte vederlag.